Ey3 Cream V2

Ey3 Cream V2

  • $35.00


๐Ÿ‘ EY3 CREAM V2 ๐Ÿ‘
Jake Ey3 x Heady Gear

$20 > Blind Bag Singles
$75 > Full Sets (10 available)
+ shipping option
(No limit)

2.25โ€ tall & wide
-triple posted-

All variants glow!

Top left (black plated) LE/20
Top right (blue plated) LE/25
Bottom left (rainbow plated) LE/25
Bottom right (rainbow plated) LE/30

LE/10 GV in random ordersย 

Thanks everyone!!! ๐Ÿ™‚


We Also Recommend